Splašková kanalizácia - dostavba 2018

Začiatok výstavby  - marec 2018

Stavebne povolenie ŽP. Vod/1487-J-52/2002-Mc.Ry

Informácie pre občanov :

 • začiname od 15.03.2018 na ulici Podhajska od čísla domu 232.
 • od 11.04.2018 začíname kopať na ulici Šenkvicka od čisla domu 203/1
 • žiadame občanov Šenkvickej ulici aby si neupravovali zelené plochy po vykope kanalizácii budu tam prebiehat terenne úpravy, zároven žiadame aby boli pod prijazdové mostíky vrátené odvodnovacie potrubia. 
 • od 04.05.2018 začina výkop na ZP A1, ZP A2 a ZP A3 Šenkvická ulica.
 • dňa 11.07.2018 začíname na Potočnej ulici z výstabou kanalizácie Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2.
 • Oznam občanom od 18 júla 2018 bude Mlynská ulica neprejazdná do odvolania – do ukončenia prác na kanalizácii. Z tohto dôvodu je potrebné riešiť náhradné parkovanie motorových vozidiel z Mlynskej ulice.
 • dňa 03.08.2018 začína výkop na Lúčnej ulice iba po Bratislavsku ulicu. 

Prezentácia Splašková kanalizácia - dostavba

Projekty :

Stoka A, ZP A1, ZP A2, ZP A3, Šenkvická ul.

Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2, A6 Mlynska, Šarfická, Potočná

Stoka H, Bratislavská, Lúčna

Stoka ZP G Športová

Aktuálne počasie

dnes, piatok 17. 8. 2018
29 °C 14 °C
sobota 18. 8. 30/17 °C
nedeľa 19. 8. 31/17 °C
pondelok 20. 8. 27/20 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Obec Blatné   Zverejnenie počtu obyvateľov obce Blatné podľa § 171 odst.9 a § 176 odst.8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Počet obyvateľov obce Blatné ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018,

t.j. k 10.7.2018  bol  1813

V Blatnom, dňa 12.7.2018                                         v. r.

                                                          Rastislav Pero starosta obce Blatné

               

Obec  Blatné  OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo obce Blatné podľa § 166 zákona SNR č. 180/1994Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznesením  zo  dňa 26.07.2018 číslo 63/2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo obce Blatné bude mať  9 poslancov na volebné obdobie rokov  2018 – 2022, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Blatnom,  dňa  01.08.2018                                        v. r.

                                                                    Rastislav Pero  starosta obce

 

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín
 

 

 • Volebná kampaň
  Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň
 • Organizačno-technické zabezpečenie volieb
  Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb
 • Financovanie volieb
  Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb
 • Výsledky volieb
  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

 

Informácie boli použité :  www.minv.sk/?volby-oso2018  

 

Komisia pre kultúru, sociálne veci a rodinu pri OZ Blatné

                                   Predbežný plán  akcií na rok 2018

 

Marec. VÝSTAVA VÍN

Org.: SZZ

30.4.  STAVANIE MÁJA

Org. : OcÚ , DHZ: Kultúrný program ZŠ/MŠ

14.-16.4. VEĽKONOČNÉ TROJDNIE

 15.4. PROCESIA

Org.: FARNOSŤ BLATNÉ

13.5.  DEŇ MATIEK

 Org. : KKSaR , ZŠ     MŠ   

JÚN - UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

Org.: OcÚ

1.6. MDD

Org.: ZŠ/MŠ v spolupráci s OcÚ  a Radou školy , MOMS

9.6. DEŇ RODINY

Org.: KKSaR,  Farské Spoločenstvo , Jednota dôchodcov

23.6.   VARENIE GULÁŠU

Org,: SZZ

29.6. UKONČENIE ŠR: HURÁ PRÁZDNINY

14.7.2018 ŠARFICKÝ POĽOVNÍCKY DEŇ

Org,:  PZ Priehrada

21.7.      VATRA ZVRCHOVANOSTI

Org: MOMS

3.8.-17.8. ŠARFICÉ LETO 2018     ZRUŠENÉ

Org.: KKSaR, KMŚaš, spoločenské organizácie

19.8. VEREJNÝ STRELECKÝ PRETEK

Org,:  PZ Priehrada

1.9.  BURČÁK FEST

Org.: SZZ

14.10.  MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Org.: KKSaR

NOVEMBER/DECEMBER

NÁVŠTEVA DIVADLA

Org.: MOMS

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD

1.12. TROJGENERAČNÉ STRETNUTIE + rozsvietenie stromčeka??

Org.:KKSaR

25.12. JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ

Org.: FARNOSŤ BLATNÉ

31.12. SILVESTROVSKÝ BEH

Org.: OcÚ, KŠaŠ

 

17.08.2018

Oznam BRATISLAVSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA

Cestujeme po novom - leták

Detail AKTUALITY

18.07.2018

Oznam o vydaní časopisu Blatňan 2018

Oznam o vydaní časopisu Blatňan 2018 Vážení spoluobčania, opäť je čas zhmotniť naše spoločné zážitky, postrehy a poznatky z obce do nášho obecného časopisu Blatňan, ktorý vyjde v druhej polovici októbra 2018. Budeme vďační za akékoľvek podnety a pomoc pri tvorbe článkov. Ak by ste radi vyjadrili svoje myšlienky, napíšte nám na e-mail: starosta@blatne.sk alebo benk.nikola@gmail.com. Uzávierka na posielanie článkov je do 15.9.2018 do 16:00 hod.

Detail AKTUALITY

15.06.2018

OZNAM - OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PEZINKU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku posúdilo v súlade s § 21 písm. o) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre všetky miesta na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Pezinok a Senec dňom 15. júna 2018 od 00.00 hod. do odvolania.

Detail AKTUALITY