Splašková kanalizácia - dostavba 2018

Začiatok výstavby  - marec 2018

Stavebne povolenie ŽP. Vod/1487-J-52/2002-Mc.Ry

Informácie pre občanov :

 • začiname od 15.03.2018 na ulici Podhajska od čísla domu 232.
 • od 11.04.2018 začíname kopať na ulici Šenkvicka od čisla domu 203/1
 • žiadame občanov Šenkvickej ulici aby si neupravovali zelené plochy po vykope kanalizácii budu tam prebiehat terenne úpravy, zároven žiadame aby boli pod prijazdové mostíky vrátené odvodnovacie potrubia. 
 • od 04.05.2018 začina výkop na ZP A1, ZP A2 a ZP A3 Šenkvická ulica.
 • dňa 11.07.2018 začíname na Potočnej ulici z výstabou kanalizácie Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2.
 • Oznam občanom od 18 júla 2018 bude Mlynská ulica neprejazdná do odvolania – do ukončenia prác na kanalizácii. Z tohto dôvodu je potrebné riešiť náhradné parkovanie motorových vozidiel z Mlynskej ulice.
 • dňa 03.08.2018 začína výkop na Lúčnej ulice iba po Bratislavsku ulicu. 
 • dňa 04.09.2018 začina čiastočna uzavierka cesty E I/61 Bratislavská ulica, kvôli výstavbe kanalizácie Stoka H, cesta bude regulovná dočasným dopravným značením - semaformi 
 • Informácia pre občanov Bratislavskej ulice dotknutej výstabou kanalizácie Stoka H, pretlačanie pripojok je dohodnuté.
 • Upozornujeme občanov Lúčnej ulice na obmedzenie v ramci dopravy po Lúčnej ulice na Bratislavsku z dovodu výstaby kanalizácie a čiastočnej uzavierky Bratislavskej ulice.
 • Povolenie na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku a určenie dopravného značenia od Okresného úradu Bratislava 
 • Dňa 16.10.2018 začíname výstavbu kanalizácie na Športovej ulici 

Prezentácia Splašková kanalizácia - dostavba

Projekty :

Stoka A, ZP A1, ZP A2, ZP A3, Šenkvická ul.

Stoka I, ZP I, ZP I1, ZP I2, A6 Mlynska, Šarfická, Potočná

Stoka H, Bratislavská, Lúčna

Stoka ZP G Športová

Aktuálne počasie

dnes, utorok 16. 10. 2018
20 °C 10 °C
streda 17. 10. 21/11 °C
štvrtok 18. 10. 22/14 °C
piatok 19. 10. 21/7 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Blatné

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Blatnom

 

OBEC  BLATNÉ

sídlo Obecný úrad Blatné, Šarfická 300/37, 900 82 Blatné

 

Miesto na vylepenie predvolebných plagátov.

Obec Blatné vyhradzuje miesto na vylepovanie predvolebných plagátov  v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 09/2016 pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018, v čase od 7. 00 h do 22. 00 h:

 • plechová tabuľa na ulici M. R. Štefánika, vedľa hasičskej zbrojnice.

 

V Blatnom 10.09.2018

                                                   Rastislav Pero

Starosta obce Blatné

 

 

   900 82  Blatné, Šarfická 300/37, Tel.: 033/6459 270, matrika@blatne.sk

         V  zmysle zákona SNR č.  180/2014 Z. z. o voľbách  do orgánov samosprávy obcí  v znení neskorších predpisov podľa § 19, bodu 4, určujem pre obec Blatné

                                  Stanislavu Kubicovú

za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie na konanie volieb do orgánov samosprávy obcí.

Obec Blatné má ku dňu 31.12. 2017 počet obyvateľov: 1795

Blatné 03.09.2018

                                                       Rastislav Pero

                                                       starosta obce

 

Obec Blatné OZNÁMENIE

o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Starosta obce v Blatnom podľa zákona č. 180/2014 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov utvorila v obci Blatné 1 volebný okrsok .

Volebná miestnosť pre voľby do orgánov samosprávy obcí je veľká zasadačka obecného úradu, Šarfická 300/37, Blatné.

V Blatnom 03.09.2018                                                                                                                                      Rastislav Pero

                                                      starosta obce

 

Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb.

Starosta obce Blatné, Rastislav Pero, určujem Stanislavu Kubicovú na organizačnú a technickú prípravu volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018.

V Blatnom 22.08.2018                                               

                                                                 v. r.

                                                          Rastislav Pero

                                                         starosta obce

         

Starosta obce Blatné

900 82  Blatné, Šarfická 300/37, Tel.: 033/6459 270, matrika@blatne.sk

         V  zmysle zákona SNR č.  180/2014 Z. z. o voľbách  do orgánov samosprávy obcí  v znení neskorších predpisov podľa § 19, bodu 4, určujem pre obec Blatné

Stanislavu Kubicovú

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie na konanie volieb do orgánov samosprávy obcí.

Obec Blatné má ku dňu 31.12. 2017 počet obyvateľov: 1795

 

Blatné 22.08.2018                                   v. r.

                                                        Rastislav Pero

                                                        starosta obce

 

OZNAM

Termín na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a na podanie kandidátnej listny je do 11.09.2018 do 24:00 hodiny

Kontaktná osoba:

Stanislava Kubicová

 tel. 0910 975 473, mail: matrika@blatne.sk 

 

Obec Blatné   Zverejnenie počtu obyvateľov obce Blatné podľa § 171 odst.9 a § 176 odst.8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Počet obyvateľov obce Blatné ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018,

t.j. k 10.7.2018  bol  1813

V Blatnom, dňa 12.7.2018                                         v. r.

                                                          Rastislav Pero starosta obce Blatné

               

Obec  Blatné  OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo obce Blatné podľa § 166 zákona SNR č. 180/1994Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznesením  zo  dňa 26.07.2018 číslo 63/2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo obce Blatné bude mať  9 poslancov na volebné obdobie rokov  2018 – 2022, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Blatnom,  dňa  01.08.2018                                        v. r.

                                                                    Rastislav Pero  starosta obce

 

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín
 

 

 • Volebná kampaň
  Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň
 • Organizačno-technické zabezpečenie volieb
  Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb
 • Financovanie volieb
  Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb
 • Výsledky volieb
  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

 

Informácie boli použité :  www.minv.sk/?volby-oso2018  

 

Komisia pre kultúru, sociálne veci a rodinu pri OZ Blatné

                                   Predbežný plán  akcií na rok 2018

 

Marec. VÝSTAVA VÍN

Org.: SZZ

30.4.  STAVANIE MÁJA

Org. : OcÚ , DHZ: Kultúrný program ZŠ/MŠ

14.-16.4. VEĽKONOČNÉ TROJDNIE

 15.4. PROCESIA

Org.: FARNOSŤ BLATNÉ

13.5.  DEŇ MATIEK

 Org. : KKSaR , ZŠ     MŠ   

JÚN - UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

Org.: OcÚ

1.6. MDD

Org.: ZŠ/MŠ v spolupráci s OcÚ  a Radou školy , MOMS

9.6. DEŇ RODINY

Org.: KKSaR,  Farské Spoločenstvo , Jednota dôchodcov

23.6.   VARENIE GULÁŠU

Org,: SZZ

29.6. UKONČENIE ŠR: HURÁ PRÁZDNINY

14.7.2018 ŠARFICKÝ POĽOVNÍCKY DEŇ

Org,:  PZ Priehrada

21.7.      VATRA ZVRCHOVANOSTI

Org: MOMS

3.8.-17.8. ŠARFICÉ LETO 2018     ZRUŠENÉ

Org.: KKSaR, KMŚaš, spoločenské organizácie

19.8. VEREJNÝ STRELECKÝ PRETEK

Org,:  PZ Priehrada

1.9.  BURČÁK FEST

Org.: SZZ

14.10.  MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Org.: KKSaR

NOVEMBER/DECEMBER

NÁVŠTEVA DIVADLA

Org.: MOMS

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD

1.12. TROJGENERAČNÉ STRETNUTIE + rozsvietenie stromčeka??

Org.:KKSaR

25.12. JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ

Org.: FARNOSŤ BLATNÉ

31.12. SILVESTROVSKÝ BEH

Org.: OcÚ, KŠaŠ

 

15.10.2018

Oznam - jesenné upratovanie

Vážení občania! V našej obci sa uskutoční jesenné upratovanie, ktoré bude prebiehať v dňoch 19. až 22. októbra 2018. Dňa 19. októbra 2018, t. j. v piatok, budú pristavené dva veľkoobjemové 30m2 kontajnery. Jeden pri zmrzline na Bratislavskej ulici a druhý kontajner pri potravinách CBA na ulici M. R. Štefánika. Zbierať sa budú staré nábytky /rozobrané/, okná, dvere, matrace, drobný stavebný odpad /malé množstvá/, sklenená vata, polystyrén a podobne. Odpad musí byť rozobraný, aby sa ho zmestilo čo najviac. Do kontajnerov sa nezbiera separovaný odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad /farby, chémia, rozpúšťadlá/ ani bio odpad. Žiadame občanov, aby sa zapojili do jesenného upratovania a dodržiavali uvedené požiadavky a nehádzali do kontajnerov odpad, ktorý tam nepatrí. Ďakujeme Rastislav Pero Starosta obce

Detail AKTUALITY