Aktuálne počasie

dnes, pondelok 16. 12. 2019
11 °C 2 °C
utorok 17. 12. 15/8 °C
streda 18. 12. 16/11 °C
štvrtok 19. 12. 14/10 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Propagácia BSK zástavky

Propagácia BSK revitalizácia zelene

Navigácia

Obsah

 

Informácie pre voliča 

 

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

 

Obec Blatné

OZNÁMENIE

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, konaných dňa 29. februára 2020

 

Kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Stanislava Kubicová

e-mail adresa: matrika@blatne.sk

tel. kontakt.: 033/6459 270

V Blatnom 04.12.2019                                                                                                                                            v. r.

                                                                                   Rastislav Pero

                                                                                   starosta obce

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020  – určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb.

Starosta obce Blatné, Rastislav Pero, určujem

Stanislavu Kubicovú

na organizačnú a technickú prípravu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré sa budú konať dňa 29.02.2020.

V Blatnom 04.12.2019                                                                                                                                           v. r.

                                                                                   Rastislav Pero

                                                                                    starosta obce

 

OZNÁMENIE

o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 

Starosta obce v Blatnom podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov utvoril v obci Blatné

1 volebný okrsok.

Volebná miestnosť pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky je

veľká zasadačka obecného úradu, Šarfická 300/37, Blatné.

V Blatnom 06.11.2019                      

                                                               Rastislav Pero starosta obce

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ   výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ   právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ   pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

Ÿ   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

Ÿ   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

Ÿ   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

Ÿ   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ   meno a priezvisko,

Ÿ   rodné číslo,

Ÿ   štátnu príslušnosť,

Ÿ   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿ   korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ   meno a priezvisko,

Ÿ   rodné číslo,

Ÿ   štátnu príslušnosť,

Ÿ   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ adresu trvalého pobytu,

Ÿ adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

Ÿ obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

Ÿ hlasovacie lístky,

Ÿ návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

Ÿ poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

 

10.12.2019

Pozvánka na oslavu Silvestra a privítanie Nového roku 2020

Komisia pre kultúru a sociálne veci spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej v Blatnom Vás srdečne pozývajú na oslavu Silvestra a privítanie Nového roku 2020. Vôňa kapustnice a vareného vína nebude chýbať. Verím , že veľa z Vás prispeje vlastnou troškou pohostinnosti ale hlavne prinesie zo sebou dobrú náladu a radosť.

Detail AKTUALITY

10.12.2019

Pozvánka na 26. ročník Silvestrovského behu

Komisia mládeže , školstva a športu pri OcÚ Blatné Vás srdečne pozýva 26. ročník Silvestrovského behu O POHÁR STAROSTU OBCE BLATNÉ. Silvestrovský beh sa uskutoční dňa 31.12.2019 o 13,00 hod.(utorok). Prezentácia pretekárov je od 12,00 hod. v budove obecného klubu v Blatnom (vedľa Obecného úradu)

Detail AKTUALITY

09.12.2019 - 24.12.2019

Rozhodnutie o povolení stavby SO 401

Detail URADNA TABULA

09.12.2019 - 24.12.2019

Rozhodnutie o stavebnom povolení SO 01

Detail URADNA TABULA

05.12.2019

Slovak Lines a.s. oznamuje zmeny cestovných poriadkov 2019 - 2020

Slovak Lines a.s. oznamuje zmeny cestovných poriadkov 2019 - 2020

Detail AKTUALITY

05.12.2019

Pozvánka na Školský ples 2020

Výbor Rodičovského združenia a Riaditeľstvo ZŠ v Blatnom Vás srdečne pozýva na Školský ples Začíname 18. januára 2020 o 19.30 hod.v priestoroch Starej školy v Blatnom. V cene vstupenky je večera s dezertom, pol litra vína, fotenie a polnočné občerstvenie. Zabezpečené občerstvenie a bohatá tombola. Do tanca hrá skupina REFLEX. Vstupné 25 €.

Detail AKTUALITY

29.11.2019

Pozvánka na Vianočný koncert DH Šarfianka

Dychová hudba Šarfianka Vás pozýva na VIANOČNÝ KONCERT, ktorý sa uskutočni v Kostole sv. Vojtecha v Blatnom dňa 21.12.2019 o 17:00 hod.

Detail AKTUALITY

06.11.2019 - 27.02.2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Detail URADNA TABULA