Aktuálne počasie

dnes, utorok 15. 10. 2019
22 °C 14 °C
streda 16. 10. 14/10 °C
štvrtok 17. 10. 18/9 °C
piatok 18. 10. 19/9 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Ocenenia pre tých najlepších

Navigácia

Obsah

 

Oznam pre občanov

Žiadame občanov, ktorí nemajú podpísané nové zmluvy na dodávku pitnej vody z obecného vodovodu a zmluvu na odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, aby sa dostavili na Obecný úrad Blatné počas stránkových hodín k ich podpísaniu, do termínu 20. októbra 2019.

 

V prípade nižšieho počtu osôb v domácnosti, ako sú nahlásené na trvalom pobyte, môžete za účelom zníženia fakturovanej sumy stočného vyplniť čestné vyhlásenie, ktorého vzor sa nachádza na stránke obce v tlačivách

 

Všeobecné zmluvné podmienky

výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom

a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou

v obci Blatné

(ďalej len „Všeobecné zmluvné podmienky“)

 

 1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky upravujú výrobu a dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd v súlade 

         so  zákonom číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona číslo 276/2001    

         Z. z. o regulácii sieťových  odvetví v znení neskorších predpisov.

 1. Dodávateľ dodáva pitnú vodu za podmienok uvedených v Zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Blatné,   

         uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom.

 1. Dodávateľ odvádza odpadovú vodu za podmienok, uvedených v Zmluve o odvádzaní odpadových vôd verejnou             kanalizáciou v obci Blatné, uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom. 
 2. Dodávateľom sa rozumie vlastník verejného vodovodu / verejnej kanalizácie, teda obec Blatné.
 3. Odberateľom sa rozumie odberateľ pitnej vody alebo producent odpadových vôd, alebo osoba, ktorá je súčasne            odberateľom pitnej vody aj producentom odpadových vôd.

 

 

 

Čl. I.

Cena za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd

                 Maximálne ceny za dodávku pitnej vody a za odvádzanie odpadových vôd sú stanovené rozhodnutím Úradu pre reguláciu

                 sieťových odvetví (ďalej len „URSO“) pre príslušný kalendárny rok. Dodávateľ sa zaväzuje oznámiť odberateľovi platné ceny pre 

                 príslušný kalendárny rok.

 

Čl. II.

Fakturácia a spôsob úhrady vodného a stočného  

                1.      Dodávka pitnej vody je splnená vtokom pitnej vody z verejného vodovodu prechodom cez vodomer.

                         Odvádzanie odpadových vôd je splnené vtokom odpadových vôd z kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie.

                          Vodné je platba za odber pitnej vody z verejného vodovodu.

                          Stočné je platba za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie.             

 1. Odpočtom je kontrola meracích zariadení (vodomerov), uskutočnená na odbernom mieste odberateľa, ktorú vykonáva dodávateľ a ktorej cieľom je získať údaje o skutočnom množstve dodanej pitnej vody.
 2. Odpočty vodomerov bude vykonávať dodávateľ polročne a to k 1. aprílu a 1. októbru daného roka.
 3. Údaje získané odpočtom sú podkladom pre fakturáciu vodného. Ak nie je umožnené vykonať odpočet pitnej vody, dodávateľ vypočíta množstvo pitnej vody na základe smerných číslel spotreby vody v zmysle Vyhlášky č.397/2003 Z.z.,
 4. Údaje získané odpočtom sú podkladom pre fakturáciu stočného. Ak nie je umožnené vykonať odpočet pitnej vody, alebo pri nereálnej spotrebe pitnej vody, dodávateľ stanoví množstvo odpadových vôd na základe smerných číslel spotreby vody v zmysle Vyhlášky č.397/2003 Z.z.
 5. Za nereálnu spotrebu vody sa vo všeobecnosti považuje spotreba vody menšia ako 34 m3 na osobu za rok, pričom sa berie do úvahy bežný rodinný dom (byt) so splachovacím WC, kúpelňou a lokálnou prípravou teplej úžitkovej vody (položka č.3.2 v Prílohe č.1 Vyhlášky č.397/2003 Z.z.). Pokiaľ ide o iný typ domu či bytu s iným smerným číslom spotreby vody, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť na obecnom úrade. U bytoviek sa nereálna spotreba vody neposudzuje.  
 6. Pokiaľ v prípade nereálnej spotreby vody ide o občana obce Blatné, ktorý sa počas roka preukázateľne nezdržiaval v obci minimálne tri mesiace, má takýto občan možnosť požiadať o primerané zníženie stočného, prípadne vopred nahlásiť dĺžku svojej neprítomnosti v obci.
 7. Pokiaľ v prípade nereálnej spotreby vody ide o občana inej obce, ktorý však v obci Blatné vlastní nehnuteľnosť a počas roka sa v nej preukázateľne zdržiaval maximálne 9 mesiacov, má takýto občan možnosť požiadať o primerané zníženie stočného, prípadne vopred nahlásiť dĺžku svojej prítomnosti v obci.
 8. Pokiaľ občan obce Blatné, alebo občan inej obce, vlastniaci nehnuteľnosť v obci blatné, nie je spokojný s vyhodnotením jeho spotreby pitnej vody ako nereálnej a s výpočtom stočného na základe smerných čísel v zmysle Vyhlášky č.397/2003 Z.z., má možnosť podať na obecný úrad čestné prehlásenie, že nevyužíva pre potreby domácnosti vlastnú studňu, prípadne že nemá vlastnú studňu, a že nemá dažďové vody v rámci svojej nehnuteľnosti a svojho pozemku odvádzané kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. Zároveň musí súhlasiť s tým, že v prípade potreby umožní povereným osobám (zástupca obce ako vlastníka kanalizácie, prevádzkovateľ kanalizácie) prístup na svoj pozemok za účelom vykonania kontroly kanalizačnej prípojky a všetkých zdrojov vôd, ktoré sú touto prípojkou odvádzané do verejnej kanalizácie.
 9. Vyššie uvedené čestné prehlásenie sa bude požadovať od každého občana, ktorý požiada o pripojenie na verejnú kanalizáciu. Pokiaľ občan takéto čestné prehlásenie poskytnúť odmietne, bude sa mu v prípade nereálnej spotreby pitnej vody stanovovať stočné na základe smerných čísel v zmysle Vyhlášky č.397/2003 Z.z.
 10. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na nasledovnom  platení vodného / stočného:  Dodávateľ vystaví odberateľovi faktúru za        obdobie, v ktorom bol vykonaný odpočet (riadny alebo mimoriadny), alebo v ktorom bol vykonaný výpočet podľa smerných čísel, do 15 dní od vykonania odpočtu alebo výpočtu.
 11. Odberateľ bude uhrádzať platbu dohodnutým spôsobom podľa Zmluvy.   
 12. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky platby podľa Zmluvy a týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa považujú za   

                          zaplatené pripísaním zodpovedajúcej sumy platby na účet dodávateľa.      

 1. Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo zistí poruchu na meradle, má právo požiadať vlastníka verejného vodovodu o jeho preskúšanie. Vlastník verejného vodovodu je povinný do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla podľa osobitného predpisu. Výsledok preskúšania vlastník            verejného vodovodu neodkladne písomne oznámi odberateľovi.
 2. Ak sa pri skúške meradla vyžiadanej odberateľom zistí, že:

                               - meradlo je nefunkčné z dôvodu, že nespĺňa požiadavky stanovené osobitným predpisom náklady na preskúšanie a                          výmenu alebo opravu meradla hradí vlastník verejného vodovodu,

                               - meradlo spĺňa požiadavky stanovené osobitnými predpismi alebo jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnosti  viac, ako                     pripúšťa osobitný predpis, uhradí náklady spojené s preskúšaním meradla odberateľ.

 1. Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla odberateľom alebo zásahom

                         odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí               odberateľ.

 1. Žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote vodné / stočné. Ak nemožno presne zistiť množstvo odberu vody za čas poruchy meradla, vypočíta sa množstvo odberu vody za príslušné obdobie alebo jeho časť podľa odberu vody v porovnateľnom období minulého roku.
 2. Dodávateľ má právo jednostranne meniť výšku vodného a stočného, pokiaľ neprekročí maximálne ceny, schválené zo strany URSO. Spôsob oznámenia zmeny ceny je uvedený v čl. I.

 

 

Čl. III.

Reklamácie

                  Ak vzniknú chyby pri fakturácii z dôvodu nesprávneho odpočtu vodomeru, nesprávneho použitia smerných čísel spotreby vody,    

                  použitím nesprávnej výšky ceny za dodávku pitnej vody alebo odvádzanie odpadových vôd, má odberateľ právo na vyrovnanie   

                  nesprávne fakturovaných čiastok. Dodávateľ je povinný každú reklamáciu prešetriť v lehote do 30 dní odo dňa doručenia

                  reklamácie a výsledok reklamácie bezodkladne oznámiť odberateľovi / producentovi. Všetky ostatné náležitosti a postupy pri

                  reklamácii sa riadia platnými právnymi predpismi.

 

 

Čl. IV.

Prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody alebo odvádzania odpadových vôd

 1. Dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie              odpadových vôd verejnou kanalizáciou z nasledovných  dôvodov:
 1. z dôvodu mimoriadnej udalosti,
 1. pri poruche na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii
 2. pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
 3. pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
 4. pri obmedzení zásobovania vodou,
 5. pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd,
 6. ak nevyhovuje zariadenie odberateľa technickým požiadavkám,
 7. ak zariadenie odberateľa  alebo spôsob odberu vody či vypúšťania odpadových vôd  je v rozpore s dohodnutými technickými podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť  osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny v dodávke vody alebo v odvádzaní odpadových vôd,
 8. ak neumožní odberateľ  prevádzkovateľovi prístup k meradlu na vodovodnej prípojke, alebo k revíznej šachte na kanalizačnej prípojke,
 9. ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky,
 10. ak odberateľ nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach  na svojej vodovodnej / kanalizačnej prípojke, v lehote stanovenej  prevádzkovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni,
 11. pri preukázaní neoprávneného odberu vody, alebo neoprávneného odvádzania odpadových vôd,
 12. v prípade nezaplatenia vodného /  stočného  po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti,
 13. v prípade neplnenia iných povinností odberateľom, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z prevádzkového poriadku verejného vodovodu, alebo prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie, alebo zo zmluvy uzavretej s vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
 14. pri poruche na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke v prípade, ak je vodovodná alebo kanalizačná prípojka majetkom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,
 15. z iných dôvodov podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a  osobitných predpisov.

       2.      Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku pitnej vody, alebo odvádzanie odpadových vôd, bez        predchádzajúceho upozornenia iba podľa odseku 1 písm. a) až c) a  písm. e) tohto článku.

   3.      Dodávateľ je tiež oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových      vôd verejnou kanalizáciou, ak odberateľ nedovolene manipuluje s meradlom, alebo ak odberateľ nezabezpečil jeho                  

                  dostatočnú ochranu pred poškodením.

 

 

 

 

 

Čl. V.

Zmluvné pokuty

      1.     Dodávateľ je oprávnený požadovať od odberateľa zmluvnú pokutu

 1. vo výške 165,96 € za každé nedovolené manipulovanie s meradlom alebo za každý neoprávnený odber a za

                           každé neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd podľa § 25 ods. 1 a 3 zákona č. 442/2002 Z. z.,

 1.                  vo výške 66,38 € pre porušenie zmluvnej alebo zákonnej povinnosti odberateľa, ak ide o obnovenie   

                          dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd po preukázaní odstránenia príčin, pre ktoré bola služba    

                          prerušená – znovu napojenie.

 1. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody.
   

 

ČI.VI.

Osobitné ustanovenia

 1. Odberateľ  - fyzická osoba je povinný neodkladne po zmene svojich osobných údajov a odberateľ – právnická osoba  je povinný 

         neodkladne po zmene  svojich identifikačných údajov nahlásiť ich zmenu písomne dodávateľovi.

 1. Odberateľ je povinný umožniť zamestnancovi dodávateľa vykonať odpočet na odbernom mieste odberateľa.
 2. Nepovoleným otvorením prívodu vody sa rozumie otvorenie prívodu vody, ktorý zastavil dodávateľ a otvoriť ho má právo len   

         dodávateľ.

 1. Nedovoleným manipulovaním s vodomerom sa rozumie porušenie plomby na vodomere, alebo manipuláciu s plombou alebo jej 

         viazaním, ktorou dôjde k jej zlomeniu, rozviazaniu, prerušeniu alebo inému znehodnoteniu narušujúcemu jej kompaktnosť   

         a celistvosť, alebo iná manipulácia s vodomerom, s jeho vnútornými zariadeniami a zložením i s jeho vonkajším obalom, ako  

         i jeho poškodenie, znehodnotenie, zmena parametrov a iné konania, vykonané  bez oprávnenia udeleného dodávateľom.

 1. Odberateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pripojenej na verejný vodovod 

         a verejnú kanalizáciu, bezodkladne po uvedenej zmene.

 1. Odberateľ je povinný bezodkladne oznámiť dodávateľovi  všetky zmeny údajov, ktoré by mohli mať vplyv na výšku      vodného, alebo stočného, napríklad ak používa vodu z vlastnej studne.
 2. V prípade používania vody z verejného vodovodu a zároveň vody z vlastnej studne nesmie byť trvalé prepojenie sústav

         vlastného zdroja  a verejného vodovodu. Napájanie z vlastného zdroja musí mať viditeľné odpojenie od napájania 

         z verejného vodovodu.

 

 

Čl. VII.

Ukončenie zmluvy

1. Zmluva zaniká:

 1. uplynutím času, na ktorý bola uzavretá
 1. dohodou zmluvných strán,
 2. odstúpením od zmluvy dodávateľom
 3. výpoveďou zmluvy danou odberateľom

 

2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:

 1. ak napriek výzve dodávateľa na nápravu zariadenia odberateľa, alebo nápravu spôsobu odberu vody či vypúšťania odpadových vôd je zariadenie odberateľa v rozpore s technickými  podmienkami tak, že môže hroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny v dodávke pitnej vody, alebo odvádzaní odpadových vôd,
 1. ak dodávateľ zistí, že odberateľ sa dopustil neoprávneného pripojenia vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky,
 2. ak odberateľ napriek výzve dodávateľa nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach, alebo na svojej vodovodnej / kanalizačnej prípojke v lehote stanovenej dodávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 dni,
 3. ak sa odberateľ dopustí neoprávneného odberu pitnej vody, alebo neoprávneného vypúšťania odpadových vôd,
 4. ak odberateľ nezaplatí riadne a včas peňažné záväzky vyplývajúce z vodného / stočného po dobu kratšiu ako 30 dní po dobe splatnosti týchto  peňažných záväzkov
 5. ak napriek výzve dodávateľa odberateľ nezabezpečí prispôsobenie technických zariadení tak, aby bolo možné merať množstvo dodanej pitnej vody, alebo odvádzaných odpadových vôd,
 6. ak odberateľ napriek výzve dodávateľa, ktorý sa rozhodne osadiť meradlo na vodovodnú (prípadne kanalizačnú) prípojku, na ktorej sa doteraz odber pitnej vody nemeral, nevykoná podľa pokynov dodávateľa potrebné úpravy na vodovodnej / kanalizačnej prípojke,
 7. ak odberateľ nedovolene manipuluje s vodomerom.

 

3.  Odberateľ môže ukončiť túto Zmluvu dohodou, alebo výpoveďou a to uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je dohodnutá na 

      30 dní odo dňa  doručenia písomnej výpovede.

 

4.  V prípade, že odberateľ mieni ukončiť túto zmluvu v dôsledku prevodu nehnuteľnosti na nového vlastníka a nepožaduje prerušiť dodávku   

    pitnej vody z verejného vodovodu, alebo vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, je povinný s novým vlastníkom dostaviť sa  

      na Obecný úrad  za účelom ukončenia tejto zmluvy a  uzavretie zmluvy s novým odberateľom. Pritom predloží konečný stav meradla k         

      dátumu zmeny a fotokópiu dokladov, preukazujúcich zmenu vlastníctva.  Ak odberateľ túto povinnosť nesplní, je povinný platiť vodné a   

      stočné, a to až do dňa uzatvorenia zmluvy s novým odberateľom alebo do dňa prerušenia dodávky vody / odvádzania odpadových vôd.

 

 

 

 

 

 

 ČI. VIII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Dodávateľ a odberateľ sa v zmysle ust. § 262 Obchodného zákonníka v platnom znení dohodli, že ich zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami zákona č.   442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona číslo 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetví v   znení neskorších predpisov, ustanoveniami Obchodného zákonníka, ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj platnými zákonmi a všeobecne   záväznými právnymi predpismi.
 1. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto Všeobecné zmluvné podmienky. Dodávateľ je   povinný zmenené Všeobecné zmluvné podmienky oznámiť odberateľovi najneskôr 30 dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Odberateľ sa zaväzuje vykonať vyhlásenie podľa nasledujúcej vety pravdivo. Odberateľ vyhlasuje, že so zmenou Všeobecných zmluvných podmienok dodávateľom podľa tohto bodu tohto článku bez výhrad a neodolateľne súhlasí..
 2. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že ustanovenia Zmluvy a týchto Všeobecných zmluvných podmienok týkajúce sa nárokov na zaplatenie zmluvných pokút alebo náhrady škody zostávajú v zachované aj v  prípade ukončenia Zmluvy podľa článku VII. týchto Všeobecných zmluvných podmienok.
 3. Ku dňu účinnosti týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa ruší účinnosť doposiaľ platných Všeobecných zmluvných podmienok.
 4. Dodávateľ i odberateľ sa dohodli, že všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a z týchto Všeobecných zmluvných podmienok, prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných   strán.
 5. V prípade rozporu Zmluvy so Všeobecnými zmluvnými podmienkami majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
 6. Odberateľ sa oboznámil so Všeobecnými zmluvnými podmienkami,  ich obsahu porozumel a pristupuje k nim nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
 7. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky  boli schválene uznesením č. 82/2019 Z, nadobúdajú účinnosť odo dňa: 27.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

V Blatnom, dňa 02.07.2019                         v. r.                                                                                              ........................................................

                                                                                                                                                                            Rastislav Pero

 

 

 

 

15.10.2019 - 24.10.2019

Zápisnica OcZ 04.10.2019

Detail URADNA TABULA

16.09.2019

Obvodné oddelenie PZ v Senci informuje

Prepis auta bez čakania Potrebujete prepísať auto a nechcete čakať v rade a mať pri tom zbytočný stres? Dovoľujeme si oboznámiť občanov, že zmeny v evidencii vozidiel možno vykonať elektronicky aj z pohodlia domova. Okrem úspory času je nespornou výhodou elektronického prepisu úspora na správnych poplatkoch- až do výšky 50%. Aj poplatok za prepis môžete zaplatiť online.

Detail AKTUALITY